Новини

назад

Мерки за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяванията „Африканска чума по свинете”

848

М Е Р К И

за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяванията  „Африканска чума по свинете”

 

                                                                                             

І. Задължения на собственици на животновъдни обекти /ЖО/ за промишлено отглеждане на свине:

1.Да  осигурят   добро ниво на мерките за био сигурност на фермите, като:

- засилят охраната на ЖО и режима на влизане и излизане   от обекта;

- осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в/и от обекта ПТС;

- правилно функциониране и използване на филтъра за влизане и излизане на  хора;

 -не допускат отглеждането на свине в ”заден двор” от служителите и работещите в обекта;

- забранят внасянето на храни от животински произход в   обекта;

- съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват свинете;

- спазват плановете за дератизация на помещенията в обекта;

- не допускат достъпа на диви птици до торищата;

           - съхраняват труповете на умрели животни в закрити помещения до вдигането им от екарисажа.

                                                                                                          Срок: постоянен.

           2.При констатиране на заболели свине с клинични признаци    на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия   ветеринарен лекар.                                                                                               

                                                                                                          Срок: постоянен.

 

ІІ. Задължения на собственици на регистрирани животновъдни обекти /ЖО/ за отглеждане на свине за лична консумация -”заден двор”:

             

            - да не разрешават контакт на външни лица с животните;

            -да не изхранват на животните с хранителни отпадъци от животински произход;

- съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват свинете;

           - при констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да сигнализират     обслужващия ветеринарен лекар.

                                                                                                                                             Срок: постоянен.

 

IІІ. Задължение на други собственици и жителите на Община Пазарджик:

 

1. Собствениците на рибовъдни обекти, да не оставят на открито фураж и зърно за изхранване на рибите;

                                                                                              Срок: постоянен.

2. Да спазват мерки за безопасност и лична хигиена, когато посещават места обитавани от диви мигриращи или синантропни птици или диви животни;

                                                                                              Срок: постоянен.

            3. При откриване на трупове на умрели животни да уведомяват  ОДБХ на тел. 034/44 4212 и 0885857295;

 

                                                                                              Срок: постоянен.

4. Физическите и юридическите лица, организиращи изложби и състезания с животни да спазват изискванията на чл. 134 от ЗВД.                                                                                    Срок: постоянен.

5. Стопани желаещи да отглеждат животни за лични нужди, са длъжни да регистрирт животновъдния си обект в ОДБХ и закупуват идентифицирани животни, придружени със съответните ветеринарномедицински документи.

                                                                                              Срок: постоянен

 

ІV. Задължения на собственици на  фуражни предприятия и мелници.

 

1.Да закупуват фуражни компоненти и хлебно зърно което е било съхранявано в помещения и складове, обезопасени и  защитени от възможноста за проникване на  диви мигриращи и синантропни птици;

                                                                                              Срок: постоянен.

2. Да не оставят фуражни компоненти и хлебно зърно на открито;

                                                                                              Срок: постоянен.

3. Да обезопасят собствените складове за съхранение на фуражни компоненти и хлебно зърно и готова продукция от достъпа на  диви мигриращи или синантропни птици;

                                                                                              Срок: постоянен.

4. Да поддържат в изправност дезинфекционни площадки и да транспортират закупен фураж и хлебно зърно  в дезинфекцирани МПС.

                                                                                               Срок: постоянен.

 

Мерките са приети на заседанието на общинската епизоотична комисия проведено на 19.09.2018 год.. и са задължителни за изпълнение, като при констатирани случаи на неизпълнение, на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.