Новини

назад

Изготвяне на задание и опорен план на Община Пазарджик

435

   Устройственото планиране на общините и населените места е в пряка зависимост от промените в обществено-икономическите условия и законова уредба, настъпили в страната през последните десетилетия. Присъединяването на България към структурата на Европейския съюз, както и преминаването от централизирана планова икономика към пазарно стопанство са основните фактори, предизвикали същностни изменения, от една страна – в процеса и подхода на планиране, а от друга – в изискванията към функционирането и качествата на урбанизираната среда. Това налага необходимостта от изработване на нови устройствени планове, които да съответстват на настоящата социално­икономическа ситуация, както и да регулират и стимулират развитието на територията на базата на нейния физически и духовен потенциал. Това важи в още по-голяма степен за територии със специфична проблематика – като наличие на значими курортни ресурси и на изявено културно-историческо и природно наследство, при които се налага преосмисляне на традиционната методика за даване на оценка и прогноза за използването им като потенциал за устойчиво социално-икономическо и териториално развитие.

   Гореспоменатите фактори правят разработените до този момент устройствени планове за територията на община Пазарджик непригодни за прилагане и реализация, което обуславя необходимостта от изработване на Общ устройствен план на община Пазарджик. За територията на общината е разработен ТУП на отдиха. За инвестиционно приложение са необходими и задължителни актуални подробни устройствени планове. ОУПО Пазарджик няма пряко приложение за разрешаване на строителство, но предвижданията му за развитието на обществено-икономическите тенденции, представени в нормите на приложима законова уредба, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.

   Настоящото планово задание е изработено на основание:

1. Договор с възложителя Община Пазарджик

2. Чл. 125 и чл. 126 от ЗУТ.