Новини

назад

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ 87 ОТ 23.05.208Г. НА ОБС - ПАЗАРДЖИК

994

  м. Май 2018 г.                                                                                                                    

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА 2018 г. ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ 87 ОТ 23.05.208Г. НА ОБС - ПАЗАРДЖИК

 

 

І. ПРОДАЖБИ

 

  1. Урегулирани поземлени имоти

 

по

ред

Населено място

Квар

тал

Урегулиран поземлен

имот – описание

Площ

на имота, кв.м.

 

Акт за общинска

собственост

1.

гр.Пазарджик

ул.”Дунав”№ 34

410”б”

Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1324, ведно със сгради

505

В процес на актуване

2.

гр.Пазарджик

ул.”Дунав”№ 38

410”б”

Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1326, ведно със сгради

505

В процес на актуване

3.

гр.Пазарджик

ул.”Кн. Мария Луиза”№ 59

481”б”

Поземлен имот с идентификатор 55155.504.281

171

В процес на актуване

4.

гр.Пазарджик

ул.”Кочо Честименски”

4171

Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1463, съставляващ УПИ I-144,1463, за търг.

113

 

5.

гр.Пазарджик

ул.”Кочо Честименски”

4171

УПИ II -1522, за търг.

78

 

6.

гр.Пазарджик

ул.”Странджата”

57

Поземлен имот с идентификатор 55155.528.191

339

 

7.

гр.Пазарджик

ул.”Странджата”

57

Поземлен имот с идентификатор 55155.528.193

326

 

8.

гр.Пазарджик

ул.”Странджата”

57

Поземлен имот с идентификатор 55155.528.194

437

 

9.

гр.Пазарджик

ул.”Странджата”

57

Поземлен имот с идентификатор 55155.528.195

147

 

10.

с.Алеко Константиново

 9

УПИ Х – общ.

 

488

4999/04.01.2018 г.

11.

с.Братаница

71

УПИ ІV – мнс

512

5032/27.02.2018 г.

12.

с.Братаница

76

УПИ ХІV – общ.

585

 

13.

с. Говедаре

2

УПИ V  – 570

196

5016/02.02.2018 г.

14.

с. Говедаре

1

УПИ І – 4

391

 

15.

с. Говедаре

1

УПИ ХV-585

316

 

16.

с. Говедаре

1

УПИ ХVІ -586

366

 

17.

с. Говедаре

1

УПИ ІІ – 5

503

 

18.

с. Говедаре

1

УПИ ХІV -6

329

 

19.

с. Говедаре

1

УПИ ІІІ – 7

656

 

20.

с. Говедаре

1

УПИ ХІІІ -8

471

 

21.

с. Говедаре

1

УПИ ХІІ -9

462

 

22.

с. Говедаре

1

УПИ ІV -10

588

 

23.

с. Говедаре

1

УПИ V -12

506

 

24.

с. Говедаре

1

УПИ VІ -13

618

 

25.

с. Говедаре

23

УПИ ХІ -216

770

 

26.

с. Добровница

35

УПИ I-производство и услуги, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 590 кв.м.

6189

4122/05.02.2015 г.

 

27.

с. Огняново

79

УПИ II-общ.

720

5054/03.04.2018 г.

28.

с. Огняново

46

УПИ X- търг. и усл., ведно със сграда от 485 кв.м.

990

9/24.08.2000 г.

29.

с. Хаджиево

7

УПИ VIII-42

840

40/28.05.2001 г.

30.

с. Сбор

8

УПИ XIV-търг. и услуги, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 53 кв.м.

594

5023/14.02.2018 г.

31.

с. Мало Конаре

145

УПИ VIII-1042

380

 

32.

с. Юнаците

3

УПИ I-16

314

 

33.

с.Алеко Константиново

 2

УПИ ХII – 244

 

1010

 

34.

с. Юнаците

3

УПИ XVI – 29

550

 

35.

с. Пищигово

77

УПИ III-общ.

700

 

36.

Гр. Пазарджик

508

Поземлен имот с идент.

55155.508.750

 

1210

3385/10.03.2014 г.

 

 

 

 

V. Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в Община Пазарджик

 

по

ред

Населено място, № на поз.имот

Площ, кв.м.  – АОС

 

начин на трайно          ползване

1.

с. Дебръщица, ПИ с идент. 20362.1.12

131

Др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн.

2.

с. Дебръщица, ПИ с идент. 20362.8.21

1125

Др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн.

3.

с. Црънча, ПИ с идент. 78570.122.28

1380

Др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн.

4.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.7.106

6 161

АОС № 1805/11.11.2009 г.

нива

5.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.7.105

6 035

АОС № 1804/11.11.2009 г.

нива

6.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.7.104

3 685

АОС № 1803/11.11.2009 г.

нива

7.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.7.100

5 529

АОС № 1802/11.11.2009 г.

нива

8.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.27.141

6 102

АОС № 1157/13.09.2005 г.

Др. вид поз.имот, без определ.стоп. предназн.

 

       VІ.  КОНЦЕСИИ:

 

по

ред

 

Обект на концесия

 

Площ, кв.м.

Акт за общинска

собственост

1.

Концесия за строителство, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.985 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. “Любен Боянов”, ведно със сгради и поземлен имот с идентификатор 55155.28.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик

34852

273/08.03.2013г.

272/06.03.2013г.

 

2.

Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.503.408.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. Пазарджик, с адрес на имота: ул. “Цар Самуил” № 15, ет. 1

147

763/23.01.2017 год

3.

Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 32010.24.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло.

13389

2976/12.11.2012 г.

4.

Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.83.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци.

36755

956/29.11.2017 г.

 

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: 190 000 лева