НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

назад

КРАТКИ УКАЗАНИЯ 

Етап 1: Учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. За регистриране на СС е необходимо съгласието на минимум 67 % от идеалните части на етажната собственост, което се удостоверява с подписи на собствениците на обекти.

Заявлението за учредяване на СС съдържа следните приложения:

 • Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост по образец – приложение № 1 (за всеки вход поотделно)копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 2 (за всеки вход поотделно)копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на собствениците по образец – приложение № 3 (един – общ за цялата сграда) – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците по образец – приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни оригинални екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината. На последната страница подписи полагат всички собственици по ред – същият като в таблицата.
 • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен) на лицето, представляващо сдружението (Председателят на Управителния Съвет) - копие, заверено „Вярно с оригинала“.

Заверките „Вярно с оригинала“ върху копията се правят от Председателят на СС на всяка страница, като се полага и саморъчен подпис.

 

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в Общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация.

СС се вписва и в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС).

 

Етап 2: Сдружението на собствениците заявява интерес пред Общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ (приложение № 5 - образец) за участие в програмата на базата на постигнато минимум 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

Заявлението съдържа следните приложения:

 • Удостоверение за вписване в регистъра на Общината – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Нотариално заверен образец от подписа (спесимен) на лицето, представляващо сдружението (Председателят на Управителния Съвет) - копие, заверено „Вярно с оригинала“.
 • Справка за Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец – приложение № 6попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС  - в оригинал;
 • Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на СС по образец приложение № 9, съдържащ решения съгласно методическите указания. Подписът на Председателя на УС, под протокола се заверява при нотариус. - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Декларации по образец приложение № 12 от собствениците – нечленуващи в СС – подават се от собственици, които не членуват в Сдружението - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

Заверките „Вярно с оригинала“ върху копията се правят от Председателят на СС на всяка страница, като се полага и саморъчен подпис.

Програмата дава право по преценка на Общината да бъде допусната за одобрение

сграда, в документите на която собствениците на до 5 % от самостоятелните обекти не са се подписали за съгласие.

В случай, че има дори един несъгласен или неоткрит собственик на обект в

сградата, се попълват и :

 

 • Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 15 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверено „Вярно с оригинала“,

Заверките „Вярно с оригинала“ върху копията се правят от Председателят на СС на всяка страница, като се полага и саморъчен подпис.

Заявленията за учредяване на СС и ЗИФП се комплектуват и подават на гише № 4 в Център за информация и услуги на гражданите, в сградата на община Пазарджик.

След проверка и одобрение за допустимост от Община Пазарджик се сключва Договор между Кмета на Община Пазарджик и Председателя на Сдружението на собствениците. – Приложение 10

След проверка на документите от Областен управител Пазарджик, се сключва Договор между Общината, Областен управител и Българска банка за развитие.


Файлове:

Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност Регистър на подадените Заявления по Националната програма за енергийна ефективност

Изменени Методически указания_февруари 2016.docx Изменени Методически указания_февруари 2016.docx

Заявление за регистрация на СС.doc Заявление за регистрация на СС.doc

Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС.doc Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС.doc

Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС.doc Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС.doc

Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС.doc Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС.doc

Приложение 4_Споразумение за създаване на СС.doc Приложение 4_Споразумение за създаване на СС.doc

Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ.doc Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ.doc

Приложение 6_Справка за ССО.doc Приложение 6_Справка за ССО.doc

Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС.doc Приложение 7_Покана за свикване на ОС на СС.doc

Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.doc Приложение 8_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.doc

Приложение 9_Протокол от ОС на СС.doc Приложение 9_Протокол от ОС на СС.doc

Приложение 10_Договор СС-община.docx Приложение 10_Договор СС-община.docx

Приложение 11_Договор за целево финансиране_януари 2016.docx Приложение 11_Договор за целево финансиране_януари 2016.docx

Приложение 12_Декларация - нечлен на СС.docx Приложение 12_Декларация - нечлен на СС.docx

Приложение 13_КЛ областен управител.doc Приложение 13_КЛ областен управител.doc

Приложение 14_Схема_минимални помощи.docx Приложение 14_Схема_минимални помощи.docx

Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 15_Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС).docx

Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 16_Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС).docx

Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС).docx Приложение 17_Протокол от ОС на собствениците (ЕС).docx

Попълнени_примерни_приложения.rar Попълнени_примерни_приложения.rar