Мерки за информация и комуникация - отразяване в печатни медии на различни по вид събития по проект: BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база

назад
Процедура: номер 63 / сряда, 08 ноември 2017 09:50
Договаряне без предварително обявление
Състояние: Активно

Електронна преписка