Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0

302

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за общинската собственост и Решение № 210/29.10.2020 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 05.10.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.502.592.1, предназначение: жилищна сграда многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.592, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ  – 21.06 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и шест квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж, прилежащи части: 2.0162% /2.51 кв.м./ ид.ч. от общ.части на сградата и правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.592.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.592.1.1, стар идентификатор: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3068/12.03.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 2039/13.03.2013 год., том 8, Акт № 13 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, начална конкурсна цена – 4 500.00 лв. /данъчна оценка 2 949.20лв./

До участие в конкурса се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

Конкурсът ще се проведе на 04.01.2024 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса на интернет страницата на общината до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в БМ “СПЖФНСИ” към Община Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 02.01.2024 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF, до 16.30 часа на 03.01.2024 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 03.01.2024 г. на гише № 3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605; тел.(034) 402-357