Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик

581

   На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за общинската собственост и Решение № 133/30.05.2023 г., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

   За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 (пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка девет шест едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, площ: 129 (сто двадесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 55155.505.1272, номер по предходен план: квартал: 70, парцел: ХVII - 1272; актуван с Акт за частна общинска собственост № 6517/05.05.2023 г., вписан в дв. вх. рег. № 3532/11.05.2023 г., том 12, акт № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.505.9612, 55155.505.9514, 55155.505.1154, за търговски обект, комплекс.

   Забележка: Сгради, които попадат върху имота: Сграда 55155.505.9611.1, застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия – (сградата, представлява преместваем павилион, собственост на частно лице) и не е обект на продажбата. През имота преминават: подземна слаботокова (пощенски кабел) и водопроводни тръби за питейна вода с диаметър до 500 мм.

 

   До участие в конкурса се допускат юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

   Начална конкурсна цена –25 800.00 лв. /двадесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС.

   Конкурсът ще се проведе на 12.07.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, Заседателна зала, етаж 2.

   Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. от 22.06.2023 г. до 11.07.2023 г., след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

   Закупуването на конкурсна документация да се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 04.07.2023 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.  

   Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, до 16.30 часа на 11.07.2023 г.

   Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 11.07.2023 г. на гише №3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

   За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242