Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1526, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”

796

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за общинската собственост и Решение № 219/29.09.2022 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1526 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка едно пет две шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”,  площ:  96.00 (деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 55155.501.9643, 55155.501.1444, 55155.501.1443, номер по предходен план: квартал: 132, парцел: I-1526; актуван с Акт за частна общинска собственост № 5487/25.06.2019 г., вписан в дв. вх. рег. № 4759/28.06.2019 г., том 16, акт № 174 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик. За имота е отреден УПИ I – 1526, за търговия и услуги кв. 132 по плана на плана на града, утвърден: улична регулация с Решение на Общински съвет гр. Пазарджик № 87/03.06.2005 г.; дворищна регулация със Заповед № 41/01.04.2019 г., по скица № 238/21.05.2019 г., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.501.9643, 55155.501.1527, 55155.501.1530, 55155.501.9530, за изграждане на търговски обект, комплекс,

До участие в конкурса се допускат юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Начална конкурсна цена –14 400.00 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/, без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 27.10.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, Заседателна зала, етаж 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса на интернет страницата на общината до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация да се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 19.10.2022 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.  

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF, до 16.30 часа на 26.10.2022 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 26.10.2022 г. на гише №3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242