Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик

1468

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 210/29.10.2020 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на имоти  – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им конкурсни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик и на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

До участие в конкурса се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и към БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

Начална конкурсна цена – по Приложение № 1

Конкурсът ще се проведе на 02.12.2020 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектите, предмет на конкурса, могат да бъдат оглеждани на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в БМ “СПЖФНСИ” към Община Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 30.11.2020 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 01.12.2020 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 01.12.2020 г. на гише № 3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605; тел.(034) 402-357

 

 

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НА 02.12.2020 г. от 11.30 часа

 

 

            1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 05.10.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.502.592.1, предназначение: жилищна сграда многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.592, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ  – 21.06 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и шест квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж, прилежащи части: 2.0162% /2.51 кв.м./ ид.ч. от общ.части на сградата и правото на строеж, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.592.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.592.1.1, стар идентификатор: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3068/12.03.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 2039/13.03.2013 год., том 8, Акт № 13 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 4 500.00 лв. /данъчна оценка 2 949.20лв./

            2. Сграда с идентификатор 55155.503.684.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гео Милев" № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.864, застроена площ – 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, ведно с отстъпеното право на строеж, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен пран: няма,  актуван в т. 5 на Акт за частна общинска собственост № 4543/16.05.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 4519/19.05.2016 год., том 15, Акт № 62 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 5 500.00 лв. /данъчна оценка 2 284.60лв./