Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на гараж, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, бул. „Христо Ботев”

517

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за общинската собственост и Решение № 69/24.03.2023 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 5

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на № 15, с площ от 46.00 (четиридесет и шест) кв.м., с размери: широчина (лице) 3.75 (три цяло и седемдесет и пет) метра; дълбочина 12.00 (дванадесет) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.505.1225, гаражи, поземлен имот с идентификатор 55155.505.981, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1225 (пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка едно две две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, бул. „Христо Ботев”, с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията; „урбанизирана”, начин на трайно ползване: „за автогараж”, предишен идентификатор: 55155.505.982, номер по предходен план: кв. 84, парцел: XXIX, който имот e отреден УПИ XXIX – за гаражи в кв. 84 по плана на гр. Пазарджик, утвърден: улична регулация със Заповед № Р -14-03-67/30.03.1983 г. и дворищна регулация със Заповед № 109/01.08.2016 г., актуван с Акт за частна общинска собственост № 6447/15.02.2023 год., вписан в дв. вх. рег. № 1251/24.02.2023 год., том 4, № 168  в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1253, 55155.505.1254, 55155.505.1255, 55155.505.1256, 55155.505.1226, 55155.505.981, 55155.505.9550, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 26.04.2023 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж – 6 900.00 лв. (шест хиляди и деветстотин лева).

За участие в конкурса се допускат:

   1. физически лица, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

   2. юридически лица, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в интернет страницата на Общината до крайния срок за подаване на писмените предложения.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" №2, до 17.30 часа на 24.04.2023 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG81UBBS80023300455810 при “ОББ” АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF до 16.30 часа на 25.04.2023 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника.

Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 25.04.2023 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 608 и стая 606, тел.(034) 402-296, 402-242.