Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1.

2522

          На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 109/25.06.2015 г., взето с Протокол № 8. на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула осем точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-34/23.01.2014 г. на началник на СГКК – Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.408, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 147.00 кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.408.1.2, актуван с Акт за публична общинска собственост № 637/09.05.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1737/22.05.2002 г., том ІV, акт № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за кафе-аперитив.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 800,00 лв. /осемстотин лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2015 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 16.07.2015 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 960,00 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ до 16,30 часа на 23.07.2015 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 23.07.2015 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

           За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242