Конкурси

назад

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за работа с деца на улицата ” в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

2615

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,  връзка с чл. 37 и чл. 38 ал.1 от Правилника за неговото прилагане, във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Кметът на Община Пазарджик със Заповед №.271/ 15.02.2019 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за работа с деца на улицата ” в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, извън регулация.

1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ), и имат издаден валиден лиценз от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, вписан в регистъра към Агенция за социално подпомагане.

        Социалната услуга ЦРДУ се предоставя в сграда, находяща се в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик (сградата е извън регулация). В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява дейността; има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик; не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и Държавна Агенция за закрила на детето за предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ) или е с отнет лиценз; няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на работен капацитет (персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

„Център за работа с деца на улицата” е социална  услуга, която се предоставя в общността, делегирана от държавата дейност. В ЦРДУ се  предоставят комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

4. Целева група: деца на възраст от 8-14 години от семейства:

 -с нисък родителски капацитет, намиращи се в социален риск, непълни семейства(деца на улицата);

- родители със зависимости и хронични заболявания и др.

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, които:

- пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват деня си на улицата, въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом.

- живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за  “уличен начин на живот”.

 

Максималният капацитет на ЦРДУ е 30 места. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦРДУ.

5. Конкурсната документация на стойност 20,00 лева с включен ДДС, съгласно чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 29.03.2019 г. включително,  в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

5. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на  08.04.2019 г., в запечатан непрозрачен плик.  Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, надписано: “Оферта за предоставяне на социална услуга – Център за работа с деца на улицата”, адресирано до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Бюджетно мероприятие „Общински социални дейности и услуги” при Община Пазарджик. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината на 10.04.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Стъклена зала).

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.