Конкурси

назад

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Наблюдавано жилище” в гр. Пазарджик, ул.”Дунав” № 7,ет.2, ап.29 и ул.Дунав, №11,ет.5, ап 14, като делегирана от държавата дейност.

2589

На основание  чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал.1 и ал.2 отППЗСП, във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,кметът на Община Пазарджик със Заповед № 109 / 26.01.2012 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Наблюдавано жилище” в гр. Пазарджик, ул.”Дунав” № 7,ет.2, ап.29 и ул.Дунав, №11,ет.5, ап 14, като делегирана от държавата дейност, както следва:
1. Условия за участие:
В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
2. Изисквания към кандидатите:да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Наблюдавано жилище”;наличие на работен капацитет;наличие на организационен капацитет;Социалната услуга „Наблюдавано жилище” да се предоставя в два апартамента общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, на ул.”Дунав” № 7,ет.2, ап.29 и ул.Дунав, №11,ет.5, ап 14.
3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга Наблюдавано жилище е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти за оказване на подкрепа и консултиране на лица, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; целева група: мъже и жени от 18 до 30 годишна възраст, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и лица в риск, на които трябва да бъде осигурена включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните им потребности; максималният капацитет на наблюдаваното жилище е 8 места, с численост на персонала 2 щатни бройки; настаняването става след подаване на писмена молба до Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Пазарджик; предоставяните услуги в „Наблюдаваното жилище” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП.; договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.
4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 02.03.2012 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.
5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:
Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 15.03.2012 година.
Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – „Наблюдавано жилище, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” .
Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 16.03.2012 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Залата на архитектурния  съвет), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-303, ет. 8, стая 810.