Конкурси

назад

КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа”,

5165

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 и чл.38 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  кметът на Община Пазарджик със Заповед №1687/07.07.2017 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа”, делегирана от държавата дейност  в  гр.Пазарджик, ул. „Панайот Волов” №14.

 

1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

  ”Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа” (ДЦДУ) е социална  услуга, която се предоставя в общността, делегирана от държавата дейност. ДЦДУ е форма за подкрепа на деца с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организиране на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.. Целева група: деца от 3 до 18 години с трайни увреждания.  Максималният капацитет на  ДЦДУ е 50 места. Числеността на персонала е определена съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ДЦДУ-седмичня грижа, 30 щатни бройки.

    4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до 31.08.2017 г включително,  в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа  на 14.09.2017 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие.  Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – Дневен център за деца с увреждания- седмична грижа”, адресирана до Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Бюджетно мероприятие „Общински социални дейности и услуги” при Община Пазарджик.

Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес .

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 15.09.2017 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-232, ет. 8, стая 808 .