Конкурси

назад

Конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, площ: 535 кв.м.

2636

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение №5/31.01.2019 година, взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

 

            За продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно нула нула едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, площ: 535 кв.м. (петстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по преходен план: 5015, квартал: 399, парцел: ІІ, съседи: 55155.503.1000, 55155.503.913, 55155.503.1003, 55155.503.9673, скица №15-219115-12.05.2017 г., актувани с акт за частна общинска собственост №4791/19.04.2017 г., вписан в дв.вх. рег.№ 3619 от 28.04.2017 г., акт № 49, том 12 при Служба по вписванията Пазарджик, ведно със:

            Сграда с идентификатор 55155.503.1001.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно нула нула едно точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 2, предназначение: сграда за култура и изкуство, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма, скица № 15-219122-12.05.2017 г.;

            Сграда с идентификатор 55155.503.1001.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно нула нула едно точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 39 кв.м. (тридесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, стар индетификатор: няма, номер по преходен план: няма, скица № 15-219125-12.05.2017 г.;

            Сграда с идентификатор 55155.503.1001.3 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно нула нула едно точка три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, застроена площ: 73 кв.м. (седемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма, скица №15-219128-12.05.2017 г.

Право на участие в публично оповестения конкурс на един етап при равни условия имат всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

Минимална конкурсна цена – 102 700 (сто и две хиляди и седемстотин) лева, от които: за сградата - цената е в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лв.; за земята - цената е в размер на 22 700 (двадесет и две хиляди и седемстотин) лв. Върху извънприлежащия терен в урегулирания поземлен имот по смисъла на ЗУТ, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, се начислява ДДС.

            Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в зала „Архитектурен съвет”, находяща се на 2-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, в   гр. Пазарджик, на бул. „България” №2, с начален час 11.00 часа, на 13.03.2019 г. (15-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, публично оповестения конкурс ще се проведе в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на обекта на приватизация е до 17.00 часа на 20.03.2017 г. (6-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Конкурсната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.30 часа на 05.03.2019 г. (6-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г. в „Държавен вестник”). Цената на конкурсната документацията и Информационния меморандум е 500 лева (петстотин лева) с ДДС. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

            Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В срок до 06.03.2019 г. (7-мия ден, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г. в „Държавен вестник”), лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, от органа за приватизация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация от органа по приватизация.

Депозитът за участие в публично оповестеният конкурс на един етап е в размер на     92 430 (деветдесет и две хиляди четиристотин и тридесет) лева, от които: за сградата –         72 000 лв. (седемдесет и две хиляди лева); за земята – 20 430 лв. (двадесет хиляди четиристотин и тридесет лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 16.30 часа на 12.03.2019 г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 12.03.2019 г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №5 от 31.01.2019 г.  в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на бул. „България” №2, гр. Пазарджик, на 13-тия етаж.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

Решение №5 от 31 януари 2019 година, взето с Протокол №1  на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.17 от 26.02.2019 г.

За справки – стая 406, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266