Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1522, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”, площ: 78.00 кв.м.

2804

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 43/28.02.2019 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1522 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка едно пет две две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, последно изменение със заповед няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”,  площ:  78.00 (седемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 55155.501.9526, номер по предходен план: 5019526, квартал: 4171, парцел: II-1522; актуван с Акт за частна общинска собственост № 5241/29.11.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 10288/03.12.2018 г., том 35, № 79 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик. За имота е отреден УПИ II – 1522, за търговия, кв. 4171 по плана на плана на града, утвърден: улична регулация с Решение на Общински съвет гр. Пазарджик № 10/25.01.2007г.; дворищна регулация със Заповед № 135/06.11.2018г., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 55155.501.1523, 55155.501.1521, за изграждане на търговски обект, комплекс,

До участие в конкурса се допускат юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Начална конкурсна цена –9 360.00 лв. /девет хиляди триста и шестдесет лева/, без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 04.04.2019 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, Заседателна зала, етаж 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация да се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 27.03.2019 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.  

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG 46 SOMB 91303314474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 03.04.2019 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 03.04.2019 г. на гише №3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242