Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І (първи) – производство и услуги в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик, състоящ се от 6 189 кв.м. за изграждане на предприятие за...

2542

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81, чл. 83, ал. 6 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 25/26.02.2015 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І (първи) – производство и услуги в кв. 35 (тридесет и пет) по плана на с. Добровница, Община Пазарджик с ЕКАТТЕ 21556, състоящ се от 6 189 кв.м. (шест хиляди сто осемдесет и девет квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ 590 кв.м. (петстотин и деветдесет квадратни метра), състояща се от две части: стара част със застроена площ 220 кв.м. (двеста и двадесет квадратни метра) на дървен гредоред с мазе на площ 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), строена през 1930 г. и нова част пристроена към източната страна на старата със застроена площ 370 кв.м. (триста и седемдесет квадратни метра) със стоманобетонова конструкция, строена през 1970 г., при граници на имота: север – улица с о.т. о.т. 10-45; изток - улица с о.т. о.т. 10-109; юг - улица с о.т. о.т. 109-57; запад – УПИ IV-детска градина, УПИ V-252, УПИ VI-252, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4122/05.02.2015 год., вписан в дв. вх. рег. № 1017/12.02.2015 г., том 4, Акт № 42 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, за изграждане на предприятие за производство на хляб и тестени изделия.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Начална конкурсна цена – 110 974.00 лева (сто и десет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева), без ДДС (в това число сграда – 89 240 лева и парцел – 21 734 лева).

Конкурсът ще се проведе на 29.01.2016 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до 28.01.2016 г., след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 21.01.2016 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 28.01.2016 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 28.01.2016 г. на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242