Конкурси

назад

Конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи в сгради, находящи се в гр. Пазарджик.

4803

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81, чл. 83, ал. 6 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 190/30.11.2017 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи в сгради, находящи се в гр. Пазарджик, подробно описани в Приложение № 1.

До участие в конкурса се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата, към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата, към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им конкурсни цени ще бъде изложев в сградата на Община Пазарджик и на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална конкурсна цена – по Приложение № 1

Конкурсът ще се проведе на 09.01.2018 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектите, предмет на конкурса, могат да бъдат оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в БМ “СПЖФНСИ” към Община Пазарджик .

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 05.01.2018 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF, до 16.30 часа на 08.01.2018 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 08.01.2018 г. на гише № 3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605; тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

      1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1332.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 25, ет. 0, находящ се  в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1332, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, площ на самостоятелния обект – 19.90 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж /прилежащи части: 1.6053% ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж/, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1332.1.17, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1332.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4900/29.09.2017г., вписан в дв. вх. рег. № 9029/04.10.2017год., том 30, Акт № 81 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 5 000.00 лв. /данъчна оценка 4 220.60лв./

      2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1332.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК,  последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 25, ет. 0, находящ се  в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1332, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, площ на самостоятелния обект – 20.63 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестдесет и три квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж /прилежащи части: 1.7252% ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж/, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1332.1.19, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1332.1.3, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4901/29.09.2017г., вписан в дв. вх. рег. № 8986/03.10.2017год., том 30, Акт № 59 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 5 000.00 лв. /данъчна оценка 4 375.40лв./

      3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1334.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 29, ет. 0, находящ се  в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1334, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, площ на самостоятелния обект – 19.80 кв.м. /деветнадесет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж /прилежащи части: 0.7833% ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж/, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградат а: на същия етаж: 55155.503.1334.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1334.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4615/26.09.2016г., вписан в дв. вх. рег. № 9210/30.09.2016год., том 30, Акт № 74 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 5 000.00 лв. /данъчна оценка 4 199.40лв./

      4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0, находящ се  в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.592, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, площ на самостоятелния обект – 21.06 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и шест квадратни сантиметра/, ведно с отстъпеното право на строеж /прилежащи части: 2.0162% /2.51 кв.м./ ид.ч. от общ.ч. на сградата и правото на строеж/, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.592.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.592.1.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3068/12.03.2013г., вписан в дв. вх. рег. № 2039/13.03.2013год., том 8, Акт № 13 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 3 500.00 лв. /данъчна оценка 3 011.60лв./