Конкурси

назад

Конкурс за предоставяне на социална услуга - „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево, общ. Пазарджик

2541

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.1, т.8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал.2, във вр. с чл. 64 от Закона за социалните услуги и Заповед № 680 от 13.04.2021 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга - „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево,  общ. Пазарджик

  І. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2.физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

1.4. Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да имат издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги за доставчик на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”.

1.5. В конкурса не може да участва кандидат:

  • който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • който се намира в ликвидация;
  • който е лишен от право да упражнява дейността;
  • който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик.
  • не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  или е с отнет лиценз.
  • няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;
  • който няма издаден лиценз за предоставяне на социалната услуга;
  • чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

            ІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга.

Социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ е форма за подкрепа на пълнолетни лица с увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция . 

            Капацитетът на социалната услуга е 30 места, численост на персонала съгласно Методиката за длъжности на МТСП.  Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.07.2021 г.        

Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

            ІІІ. Финансиране и срок за предоставяне на средствата. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно предоставената субсидия от Републиканския бюджет, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година. Не предвиждането и/или не предоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност.

   Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност през 2021 год. в Дневния център е 9359 лева  за един потребител за една година съгласно Решение № 790/30 октомври 2020 г на Министерски съвет  за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално считано от датата на влизане в сила на договора.

Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Мнистерски съвет. При промяна на капацитета водеща до промяна на сумата за издръжка, същата се корегира с анекс към договора.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Копие от съдебно решение за регистрация - заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 2.Лиценз за социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  – копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 3. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено до 45 дни преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 4. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация и не е в производство по ликвидация - оригинал; 5.Документ за идентификация по регистър БУЛСТАТ или единен идентификационен код ЕИК – заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 6. Декларация за наличие или липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 7. Оригинал или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт (при явяване на упълномощено лице за кандидата);  8. Фактура за закупена конкурсна документация – оригинал или копие заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 9. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите; 10. Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Програмата се изготвя за пет- годишен период. Програмата е неразделна част от Договора за възлагане на услугата и обвързва кандидата със спечелването на конкурса. Участниците прилагат и финансово предложение по приложен образец; 11. Доказателства за професионалната репутация на кандидата – референции; 12. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година – заверени лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 13. Договор за възлагане на социални услуги (проект) - парафиран на всяка страница.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, непредставил който и да е от документите, описани в т.ІV.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, за който се установи наличие на публични задължения по т. ІV.6.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, за който се установи, че  лицето, което го представлява е осъждано за престъпление от общ характер, а за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните му органи.

V. Дата час и начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик на 10.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертен съвет.

2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в присъствието на представител на кандидатите.

3. В 14-дневен срок комисията разглежда представените документи, оценява кандидатите, изготвя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса по критерии определени в заповед № 680/13.04.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик.

   VІ. Краен срок и място за подаване на документите .

1. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17.00 часа на 08.06.2021 г.

2. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”  адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

3. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.

4. Документи, подадени след срока по т. VІ.1 не се приемат.

VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация.

1. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най–късно до 21.05.2021 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, на адрес :гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

2. Конкурсната документация се състои от Заповед на кмета на Общината за обявяване на конкурса, Формуляр на Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга, Формуляр на бюджет, Договор-проект и образец на Декларация за наличие или липса на публични задължения.

3. Конкурсната документация е на стойност 20 лева с включен ДДС,  на основание чл.53, т.36 от Наредбата за определянето н администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на територията на Общината.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 10.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, Зала на експертния съвет.

За допълнителна информация – г-жа Стефка Кадийска, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.