Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на ул. “Цар Освободител” № 103 и ул. “Александър Стамболийски” № 50

2891

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 249/21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на ул. “Цар Освободител” № 103 и ул. “Александър Стамболийски” № 50, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

     Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

Предназначение - по Приложение № 1.

Конкурсът да се проведе на 12.01.2017 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

    До участие в коткурса се допускат:

         - Спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ за обектите, в които ще се извършва спортно състезателна и тренировъчна дейност, а за останалите обекти – съгласно посочените в конкурсните условия изисквания, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.12.2016 г. до 11.01.2017 г. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на една месечна наемна цена без ДДС се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 11.01.2017 год.

Конкурсната документация се продава до 17,30 часа на 10.01.2017 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника, на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 11.01.2017 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.


 

       

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

       1. Южна едноетажна част, представляваща зала за спортно състезателна и тренировъчна дейност, заедно с 2 офиса от втория етаж на двуетажна северна част от сграда с идентификатор 55155.506.1241.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, със застроена площ на цялата сграда 398 кв. м. (триста деветдесет и осем кв. м.) и предназначение: спортна сграда, база. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик;

2. Част от сграда с идентификатор 55155.506.1241.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, представляваща зала за волейбол и баскетбол, със застроена площ 510 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241, заедно с първия етаж – треньорска стая и 2 броя съблекални и 2 офиса от втория етаж на двуетажна северна част от сграда с идентификатор 55155.506.1241.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност по волейбол и баскетбол, с режим за общо ползване по график. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик;

3. Част от сграда с идентификатор 55155.506.1241.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, представляваща 2 броя помещения с обща площ 48 кв. м. (четиридесет и осем кв. м.) с предназначение съблекални на спортните клубове (стар възстановителен център) и склад. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: съобразно начина на ползване. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик;

4. Сграда с идентификатор 55155.506.1241.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, представляваща едноетажна сграда с масивна конструкция, строен през 1985 г., която се състои от складово помещение (гараж), със застроена площ 37 кв. м. (тридесет и седем кв. м.) с предназначение: хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: съобразно начина на ползване. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик;

5. Сграда с идентификатро 55155.506.1241.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, представляваща едноетажна сграда с масивна конструкция, строена през 1979 г., която се състои от дърводелска работилница, със застроена площ 37 кв. м. (тридесет и седем кв. м.), с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: съобразно начина на ползване. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик;

6. Части от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, представляващи игрище за минифутбол с площ 1077 кв. м. (хиляда седемдесет и седем кв. м.), настилка от изкуствена трева, с 4 броя прожектори и ограда от метални колове и мрежа с височина 4.10 м. и игрище за баскетбол с площ 708 кв. м. (седемстотин и осем кв. м.), настилка – Акрил Суперспорт – Гърция, с 4 броя прожектори и ограда от метални колове и мрежа с височина 4.10 м., с предназначение: съобразно начина на ползване. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

7. Сграда с идентификатор 55155.506.855.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, с административен адрес; гр. Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” № 50, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.855, със застроена площ 240 кв. м. (двеста и четиридесет кв. м.), състояща се от зала за спортно състезателна и тренировъчна дейност с предназначение: спортна сграда, база, заедно със сграда с идентификатор 55155.506.855.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, с административен адрес; гр. Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” № 50, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.855, със застроена площ 139 кв. м. (сто тридесет и девет кв. м.), състояща се от съблекалня, санитарен възел, коридор, стая за треньора и склад и предназначение: спортна сграда, база. Сградите ще се ползват с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност. Имотите са актувани с Акт за публична общинска собственост № 749/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10307/28.10.2016 г., том 33, № 140 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

       Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена:

         Обект №1 –   50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС;

         Обект №2 –   40.00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС;

         Обект №3 –   20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС;

         Обект №4 –   18.00 лв. /осемнадесет лева/ без ДДС;

         Обект №5 –   90.00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС;

         Обект №6 – 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС;

         Обект №7 –   30.00 лв. / тридесет лева/ без ДДС.