Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

2842

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 79/23.05.2018 г., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: част от сграда- помещения с площ 150.00 кв. м., находящи се в южната част на първия етаж от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа построена през 1968 г. със застроена площ на цялата сграда 369 кв. м., с идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Сградата попада в УПИ XII-1132, Детски ясли, кв. 295, при граници на имота: север- УПИ XI-1113, за клуб и сграда с идентификатор 55155.502.1131.1, изток- вътрешен двор и топла връзка, юг- двуетажна сграда, запад- дворно място и улица. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 1075/11.04.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 2551/12.04.2018 г., том 8, № 179 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за поправка на Акт за публична общинска собственост № 837/11.09.2017 г.  с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

          Предназначение на имота  – Сграда със смесено предназначение.

Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 270.00 лв. /двеста и седемдесет лева/ без ДДС, за срок – 5 години.

 Конкурсът да се проведе на 25.06.2018 г. в 10.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

          До участие в конкурса се допускат:

търговци по смисъла на Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик.

 Депозитната вноска в размер на 270.00 лв./двеста и седемдесет лева/ се внася по сметка IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF , до 16.30 часа на 22.06.2018 година.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 21.06.2018 г. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 22.06.2018 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. 034/44 19 40.