Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 55155.506.853.1, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” №52 гр.Пазарджик.

2410

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №16/26.01.2012 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 55155.506.853.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик със застроена площ 580 кв. м. - спортна сграда, база (зала за художествена гимнастика); сграда с идентификатор 55155.506.853.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик със застроена площ 263 кв. м. - спортна сграда, база (съблекални и санитарни помещения), находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” №52. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №212/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4324/17.08.2011 г., том ХVІ, № 120 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

 

Конкурсът ще се проведе на на 28.02.2012 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

До участие в конкурса се допускат: Спортни клубове по художествена гимнастика регистрирани по ЗЮЛНЦ,

Начална месечна наемна цена: 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС

Предназначение: За спортно-състезателна и тренировъчна дейност по художествена гемнастика, с режим за общо ползване по график

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.  

        

Конкурсът да се проведе на 28.02.2012г. от 14.00 часа в зала „Архитектурен съвет” ет. 2 в административната сграда на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.2, до 17.00 часа на 15.02.2012 г.

Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена: 30.00лв. (тридесет лева) без ДДС се внася до 16,30 часа на 27.02.2012 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.2, стая №3, до 17.00 часа на 27.02.2012 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.