Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3., представляваща: трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк- остров „Свобода” гр. Пазарджик

2544

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 78/23.05.2018 г., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно:

  Масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3., състояща се от: канцелария, работилница, склад, баня, тоалетна, съблекалня, стая за велосипеди и два коридора, с площ 130 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 48/04.05.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 2678/10.07.2006 г., том ІІІ, № 113 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, и част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.508.3, представляваща: трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк- остров „Свобода” гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 997/31.01.2018 г. вписан в дв. вх. рег. № 702/02.02.2018 г., том ІІ, № 191  при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

          Предназначение на имота  – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

 Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, за срок – 5 години.

 Конкурсът да се проведе на 25.06.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

          До участие в конкурса се допускат:

- спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ,    осъществяващи дейност в обществена полза;

 Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик.

 Депозитната вноска в размер на 50.00 лв./петдесет лева/ се внася по сметка IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF, до 16,30 часа на 22.06.2018 година.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 21.06.2018 г. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 22.06.2018 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. 034/ 44 19 40.