Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджикл

2799

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 53/31.03.2016 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Начална месечна наемна цена без ДДС - по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

Предназначение – за паркинги.

До участие в конкурса се допускат:

- Търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- Всеки кандидат има право да участва в конкурса само за един обект от Приложение № 1. Когато един кандидат е подал документи за участие в конкурса за повече от един от обектите по Приложение № 1, същият се допуска до участие в конкурса само за този от обектите, за който обект офертата за участие в конкурса е подадена първа.

Конкурсът ще се проведе на 05.05.2016 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектите, предмет на конкурса, могат да бъдат оглеждани всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 03.05.2016 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена с вкл. ДДС до 16,30 часа на 04.05.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF, а именно:

- за обект № 1 от Приложение № 1 – в размер на 5 760.00 лв. /пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/

- за обект № 2 от Приложение № 1 – в размер на 7 200.00 лв. /седем хиляди и двеста лева/

- за обект № 3 от Приложение № 1 – в размер на 5 040.00 лв. /пет хиляди и четиридесет лева/

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 04.05.2016 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296  


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

 

С П И С Ъ К

на имоти и част от имот – публична общинска собственост, определени за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за паркинги

 

 

1. Имот с идн. 55155.503.823 по ККР на гр. Пазарджик, представляващ улица с осови точки о.т. 4203-4195, която е обособена като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик, с площ 1083 кв.м., за паркиране на 43-45 леки автомобила съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба 7 за правила и норми по устройство на територията, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 4 800.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.

2. Пространството на площад „Възраждане”, по улица с осови точки о.т. 4075, 4081, 4082 и 4081, обособено като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик, с площ 1190 кв.м., за паркиране на 43-49 леки автомобила съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба 7 за правила и норми по устройство на територията, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 6 000.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

3. Имот с идн. 55155.503.825 по ККР на гр. Пазарджик, представляващ улица с осови точки о.т. 4095, 4096 и 4097, която е обособена като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик, с площ 876 кв.м., за паркиране на 35-40 леки автомобила съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба 7 за правила и норми по устройство на територията, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 4 200.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.