Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: за търговия и услуги, представляващ сграда с идентификатор 55155.501.597.1, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Найден Геров” № 5.

2483

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: за търговия и услуги, представляващ сграда с идентификатор 55155.501.597.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Найден Геров” № 5, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.597, застроена площ: 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4673/01.12.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 12606/16.12.2016 г., том 41, акт № 54 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална месечна наемна цена без ДДС – 300,00 лв. /триста лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 28.11.2018 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 26.11.2018 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/ до 16,30 часа на 27.11.2018 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 27.11.2018 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296