Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: пункт за раздаване на детска млечна храна, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Осми март” № 1.

2118

      

        На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: пункт за раздаване на детска млечна храна, представляващ сграда с идентификатор 55155.506.480.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Осми март” № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.480, предназначение: сграда за детско заведение, със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2678/22.02.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 1008/24.02.2012 г., том ІV, № 105 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление в община Пазарджик, които имат разкрит обект за производството на детска млечна храна на територията на град Пазарджик.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 29.03.2012 г. от 9.30 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 21.03.2012 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 42,00 лв. /четиридесет и два лева/ до 16,30 часа на 28.03.2012 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 28.03.2012 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242


Файлове:

pazardjik52.bg pazardjik52.bg
pazardjik9.bg pazardjik9.bg