Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Осми март” № 1

4603

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: пункт за раздаване на детска млечна храна, представляващ сграда с идентификатор 55155.506.480.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Осми март” № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.480, предназначение: сграда за детско заведение, със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2678/22.02.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 1008/24.02.2012 г., том ІV, № 105 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат разкрит обект за производство на детска млечна храна на територията на гр. Пазарджик, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 05.04.2017 г. от 11.00 часа в зала ”Архитектурен сэвет”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 03.04.2017 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 42,00 лв. /четиридесет и два лева/ до 16,30 часа на 04.04.2017 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 04.04.2017 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

      За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296