Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост

2255


На основание чл. 14, ал.7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №32/23.02.2012 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно:

Обект №1: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: масивна едноетажна сграда със застроена площ 540.00 кв. м. – зала за волейбол и баскетбол, две съблекални, санитарни помещения и обща стая, находящи се в Спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №2: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: масивна едноетажна сграда със застроена площ 374.00 кв. м. – зала за вдигане на тежести, съблекалня, санитарен възел и треньорска стая, находящи се в Спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №3: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: спортна зала по карате с площ 102.00 кв. м. в южната част на спортен комплекс „Хебър”, два броя съблекални, санитарни памещения, стая на треньора и офис, находящи се в Спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103.. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №4: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: 2 бр. помещения с обща площ 48.00 кв. м. находящи се между зала-волейбол и зала-бокс в спортен комплекс „Хебър”, с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №5: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: два броя помещения с обща площ 40.00 кв. м., находящи се на втори етаж в южната част на спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №6: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: масивна едноетажна сграда със застроена площ 37.00 кв. м. – склад, находяща се в източната част на спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №7: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: масивна едноетажна сграда със застроена площ 37.50 кв. м. – дърводелска работилница, находяща се между зала-бокс и зала-вдигане на тежести в Спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №8: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: помещение с площ 13.00 кв. м., находящо се в ляво от входа на Спортна зала „Васил Левски”. Имотът е с административен адрес: ул. „Генерал Гурко” №5, актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №9: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: игрище за минифутбол с изкуствена трева „Domo Smash” с площ 1077 (хиляда седемдесет и седем) кв. м. и игрище за баскетбол и волейбол със спортна настилка „Акрил Суперспорт” с площ 708 (седемстотин и осем) кв. м., прожектори и ограда от метални колове и мрежа с височина 4.10 м., с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №112/26.09.2008 г. вписан в дв. вх. рег. № 7914/07.10.2008 г., том V, № 214 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

1. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

Конкурсът ще се проведе на на 05.04.2012 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, зала Архитектурен съвет”.

2. До участие в конкурса се допускат:

- За Обекти №1,2,3,4,5,6 и 8 – спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза;

- За Обект № 7 – физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон.

- За Обект №9 – физически, юридически лица или спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ

3. Начална месечна наемна цена:

- Обект №1:

- за спортни клубове ползващи допълнително треньорска стая и офис – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

- за спортни клубове без ползване на треньорска стая и офис – 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС;

- Обект №2 – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

- Обект №3 – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

- Обект №4 – 15.00 лв. (петнадесет лева) без ДДС;

- Обект №5 – 20.00 лв. (двадесет лева) без ДДС;

- Обект №6 – 22.20 лв. (двадесет и два лева и двадесет стотинки) без ДДС;

- Обект №7 – 90.00 лв. (деветдесет лева) без ДДС;

- Обект №8 – 10.00 лв. (десет лева) без ДДС;

- Обект №9 – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС;

 

4. Предназначение:

- Обект №1 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по волейбол, баскетбол или тенис, за съвместно ползване по график;

- Обект №2 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по вдигане на тежести, за съвместно ползване по график;

- Обект №3 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по карате;

- Обект №4 за офис и съблекалня;

- Обект №5 за фитнес;

- Обект №6 за складово помещение;

- Обект №7 за дърводелска работилница;

- Обект №8 за офис;

- Обект №9 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност;

 

5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

 

Оглед на имотите, предмет на конкурса може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до крайния срок за подаване на писмените предложения, след предварителна заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

Закупуването на конкурсната документация може да се извърши на касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.1, до 17.00 часа на 26.03.2012 г.

Стойността на същата е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена до 16,30 часа на 04.04.2012 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3, до 17.00 часа на 04.04.2012 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.