Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост

2512

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл. 16, чл.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията  на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка с Решение №252/18.12.2014 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет –  Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, а именно: 
Обект №1: Част от имот публична общинска собственост, представляваща сграда  с идентификатор 55155.506.1241.4 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно две четири едно точка четири), с обща площ 425 кв.м., състояща се от зала за борба, съблекалня, санитарен възел, коридор и стая на треньора, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на  кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо ПИ – Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началника на СГКК - Пазарджик (УПИ ІІ  - Спорт, в кв. 140, гр. Пазарджик), с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” №103, при съседи на имота: 55155.506.855, 55155.506.1126, 55155.506.1240, 55155.506.1108, 55155.506.859, актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г.,  вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, акт № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията  - Пазарджик, с предназначение: за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бокс, за съвместно ползване по утвърден график, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна наемна цена 25.00 (двадесет и пет) лева без ДДС.
Обект №2: Части от имот – публична общинска собственост, представляващи: треньорска стая – 12.00 кв.м., зала за тренировки и състезателна дейност-270 кв.м., съблекалня – сауна – 38.00 кв.м., находящи се в  парцел І – Спортна зала, в кв. 275, гр. Пазарджик (идентификатор на ПИ 55155.503.423), при граници на имота: изток – плочник, зелена площ и ул. „Генерал Гурко”, запад – плочник и ул. „Пловдивска”, север – общински плувен комплекс, юг – плочник, зелена площ, ул. „Генерал Гурко”№5 и ул. „Пловдивска”, актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011г. и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. с предназначение: за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по джудо или самбо, за съвместно ползване по утвърден график, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна наемна цена 25.00 (двадесет и пет)  лева без ДДС. 
Обект №3: Части от имот – публична общинска собственост, находящи се в парцел І-спортна зала – Плувен комплекс, в кв. 275, гр. Пазарджик (идентификатор на ПИ 55155.503.822), представляващи: голям плувен басейн с площ 593 кв. м., малък басейн с площ 180 кв. м., 4 бр. съблекални и 4 бр. помещения с душове и тоалетни с обща площ 180 кв. м., зала за фехтовка и стрелба с площ  192 кв. м., и треньорски стаи с обща площ 48.00 кв.м., при граници на имота: изток – бул. „Генерал Гурко”, запад – площад, север – вход на подземни гаражи, юг – спортна зала, актуван с Акт за публична общинска собственост №355/15.08.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1405/21.05.2005 г., том ІІ, акт № 134 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията  - Пазарджик, с предназначение: за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по плуване или модерен петобой, за съвместно ползване по утвърден график, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна наемна цена 25.00 (двадесет и пет) лева без ДДС.
До участие в конкурса се допускат : 
 – спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.
 – спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел,  регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ . 
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Конкурсът ще се проведе на 29.01.2015 г. от 10.30 часа в сградата на         Община Пазарджик, бул. ”България” №2, ет. 2, Архитектурна зала.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. от  13.01.2015 г. до   28.01.2015 г. 
Депозитната вноска е в размер на  една начална месечна наемна цена на имота, без ДДС и се внася до 16,30 часа на 28.01.2015год. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община  Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1. 
Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер  на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община  Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет. 1, до 17,00 часа на 20.01.2015 год.
Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3, до 17.00 часа на 28.01.2015 г.
За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19  40.