Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І – административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, с обща площ 334.00 кв.м.

4198

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 178/30.11.2017 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І – административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, с обща площ 334.00 кв. м. /триста тридесет и четири квадратни метра/, а именно: част от първия етаж на сградата /кухня, столова, складове и тоалетна/ с площ 302.00 кв. м., както и две стаи на втория етаж на сградата за офиси с обща площ 32.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/02.02.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 413/16.02.2004 г., том І, № 107 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж, с начална месечна наемна цена без ДДС – 284,00 лв. /двеста осемдесет и четири лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, закупили конкурсни книжа, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 08.01.2018 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Кметство Црънча.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 04.01.2018 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 340,80 лв. /триста и четиридесет лева и осемдесет стотинки/ до 16,30 часа на 05.01.2018 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 05.01.2018 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296