Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се: гр. Пазарджик на ул. „Генерал Гурко” № 5.

4592

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 81/25.05.2017 г., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се: гр. Пазарджик на ул. „Генерал Гурко”  № 5, по приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години за първия и втория обект и 5 (пет) години за третия обект.

Предназначение – по Приложение № 1.

Конкурсът да се проведе на 28.06.2017 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

         До участие в конкурса се допускат:

- за обект1. Търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват  дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

                - за обект 2. Спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ или териториални структури на спортни организации, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

      - за обект 3. Спортни клубове и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които са закупили конкурсни книжа и нямат задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

         Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на една месечна наемна цена без ДДС се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 27.06.2017 год.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 26.06.2017 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложенията се подават на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 27.06.2017 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40

 

 

Приложение № 1

    1. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ: фоайе с площ 45. 00 кв. м. (четиридесет и пет кв. м.)  находящо се в западната част на сграда с идентификатор  55155.503.822.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-София,  със застроена площ на цялата страда 1151 кв. м. двуетажна сграда с масивна конструкция с предназначение: Спортна сграда, база разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.822 с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Генерал Гурко” № 5, по действащия план на града, утвърден с Решение на ОБС № 237/18.12.2008 г., УПИ VІ-424, 423, в кв. 275. Имотът е  актуван с Акт за публична общинска собственост № 757/16.12.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 13002/22.12.2016 г., том 42, № 137 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик  с предназначение: кафе-сладкарница.

      2. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ: 5 бр. помещения, санитарен възел и коридор с обща площ 102.00 кв. м. (сто и два ) кв. м., находящи се в западната страна на сграда с идентификатор  55155.503.822.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-София,  със застроена площ на цялата страда 367.00 кв. м. едноетажна  сграда с масивна конструкция с предназначение: Спортна сграда, база разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.822 с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Генерал Гурко” № 5, по действащия план на града, утвърден с Решение на ОБС № 237/18.12.2008 г., УПИ VІ-424, 423, в кв. 275. Имотът е  актуван с Акт за публична общинска собственост № 757/16.12.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 13002/22.12.2016 г., том 42, № 137 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик с предназначение – офис на спортни клубове.

      3. Част от имот - публична общинска собственост, представляващ: зала за фехтовка и стрелба с площ 192 кв. м., находяща се на втория етаж в източното крило на сграда с идентификатор  55155.503.822.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-София,  със застроена площ на цялата страда 1151 кв. м. двуетажна сграда с масивна конструкция с предназначение: Спортна сграда, база разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.822 с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Генерал Гурко” № 5, по действащия план на града, утвърден с Решение на ОБС № 237/18.12.2008 г., УПИ VІ-424, 423, в кв. 275. Имотът е  актуван с Акт за публична общинска собственост № 757/16.12.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 13002/22.12.2016 г., том 42, № 137 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик с предназначение – за тренировачна дейност, с режим на общо ползване по график-два пъти седмично.

 

        Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена:

        Обект №1 –  250.00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС;

        Обект №2 –   61.20. лв. /шестдесет и един лев 20 ст./ без ДДС;

        Обект №3 –   25.00 лв./двадесет и пет лева/ без ДДС;