Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. Генерал Гурко” № 5.

4704

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 250/21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. Генерал Гурко” № 5, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

Предназначение - по Приложение № 1.

Конкурсът да се проведе на 12.01.2017 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

    До участие в коткурса се допускат:

         - Спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ за обектите, в които ще се извършва спортно състезателна и тренировъчна дейност, а за останалите обекти – съгласно посочените в конкурсните условия изисквания, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.12.2016 г. до 11.01.2017 г. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на една месечна наемна цена без ДДС се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 11.01.2017 год.

Конкурсната документация се продава до 17,30 часа на 10.01.2017 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника, на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 11.01.2017 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1. Част от сграда с идентификатор 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 1756 кв.м., представляваща: многопрофилна зала с площ 700.00 кв. м., заедно с 4 бр. съблекални и зала за пресконференции от сграда с идентификатор 55155.503.423.2, заедно с 3 бр. офиси за треньори и стая за видеонаблюдение от сграда с идентификатор 55155.503.423.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност по волейбол, баскетбол и бадминтон, с режим за общо ползване на спортната зала по график и залата за пресконференции, а на останалите помещения – съобразно разпределението в конкурсните условия.

2. Част от сграда с идентификатор 55155.503.423.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 580 кв. м., представляваща: спортна зала за спортно състезателна и тренировъчна дейност с площ 80.00 кв.м., заедно с треньорска стая с площ 12 кв м., разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност.

3. Част от сграда с идентификатор 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 1756 кв.м., представляваща: обособена част от фоайето на Спортна зала „Васил Левски” с площ 240 кв.м. и преградено помещение до стълбището с площ 6.00 кв.м., разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: спортно състезателна и тренировъчна дейност.

4. Части от сграда с идентификатор на 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 1756 кв.м., представляващи: 1 бр. помещение с площ 15.00 (петнадесет) кв.м. и обособена част от фоайе с площ 31.60 (тридесет и един цяло и шестдесет) кв. м., находящи се в югоизточната страна на фоайето на Спортна зала „Васил Левски”, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: офис и складово помещение за съхранение на екипировка.

5. Част от сграда с идентификатор на 55155.503.423.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, представляваща: 1 бр. помещение с площ 12.00 кв. м., находящо се на втория етаж на Спортна зала „Васил Левски”, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: офис.

6. Част от сграда с идентификатор на 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 1756 кв.м., представляваща: 1 бр. помещение с площ от 18.00 кв.м. в под стълбищното пространство, находящо се в северозападната страна на фоайето на зала „Васил Левски”, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: ул. „Генерал Гурко” № 5. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 215/18.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, Акт № 181, с предназначение: офис.

       Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена:

       Обект №1 – 40.00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС;

       Обект №2 – 30.00 лв. /тридесет лева/ без ДДС;

       Обект №3 – 30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС;

       Обект №4 – 30.00 лв./тридесет лева/ без ДДС;

       Обект №5 – 15.00 лв./петнадесет лева/ без ДДС;

       Обект №6 – 15.00 лв./петнадесет лева/ без ДДС.