Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за производство на готова храна за домашен социален патронаж, с обща площ 308.00 кв.м., находящи се в УПИ ІІІ, кв. 48 по плана на с. Огняново.

4453

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за производство на готова храна за домашен социален патронаж, с обща площ 308.00 кв.м. /триста и осем квадратни метра/, находящи се  в триетажна масивна сграда, строена през 1966 г. в УПИ ІІІ, кв. 48 по плана на с. Огняново, а именно: част от първи етаж, представляваща функционално свързани помещения с площ 218.00 кв.м., част от втория етаж - помещение /склад/ с площ 30.00 кв.м., част от третия етаж на сградата, представляваща две преходни помещения за офиси с площ на същите 50.00 кв.м. и две тоалетни с обща площ 10.00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 04/10.01.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 4699/02.08.2005 г., том V, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална месечна наемна цена без ДДС – 370,00 лв. /триста и седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 21.11.2017 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Кметство Огняново.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 17.11.2017 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 444,00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/ до 16,30 часа на 20.11.2017 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 20.11.2017 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                         

                За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296