Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 263.00 кв.м., едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 183.00 кв.м., построена в УПИ ІІ в кв. 81 по плана на Черногорово, община Пазарджик.

4258

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 179/30.11.2017 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 263.00 кв.м. /двеста шестдесет и три квадратни метра/, представляваща едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 183.00 кв.м., построена в УПИ ІІ – административно обслужване и услуги в кв. 81 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик, използвана за домашен социален патронаж, състояща се от кухня с два броя подготвителни помещения, стая за управителя, стая за персонала, склад и тоалетна с баня, и от южната страна на сградата – открита тераса с площ 80.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 922/17.10.2017 г., вписан в дв. вх. рег. № 9680/23.10.2017 г., том 32, Акт № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж, с начална месечна наемна цена без ДДС – 316,00 лв. /триста и шестнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, закупили конкурсни книжа, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 08.01.2018 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Кметство Черногорово.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 04.01.2018 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 379,20 лв. /триста седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/ до 16,30 часа на 05.01.2018 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 05.01.2018 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296