Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 158,00 кв.м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 99, с предназначение: производство на готова храна и ученическо хранене.

4512

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 223/29.12.2017 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 158,00 кв.м. /сто петдесет и осем квадратни метра/, състояща се от следните помещения: топла кухня с площ 54,15 кв.м., помещение за миене на съдове от кухнята с площ 10,50 кв.м., помещение за миене на съдове от залата с площ 16,45 кв.м., помещение за рязане на хляб с площ 4,60 кв.м., помещение за обработка на месо с площ 11,40 кв.м., помещение за подготовка на зеленчуци с площ 18,70 кв.м., три броя сервизни помещения с обща площ 16,34 кв.м., входно антре с площ 11,40 кв.м. и коридор с площ 14,46 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 55155.506.397.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 99, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397, съставляващ УПИ І – спортно училище, кв. 54 по плана на гр. Пазарджик, с предназначение: сграда за обществено хранене, представляваща едноетажно масивно тяло със сутерен с изложение запад-изток – топла кухня със столова и складове за хранителни продукти, Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г., вписан в дв.вх.рег. № 2936/19.05.2005 г., том ІV, акт № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на частта: север – стълбище на училището, юг – метален павилион, изток – столова, запад – двор на училището, с предназначение: производство на готова храна и ученическо хранене, при начална месечна наемна цена без ДДС – 285,00 лв. /двеста осемдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 07.02.2018 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в СУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 30.01.2018 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 342,00 лв. /триста четиридесет и два лева/ до 16,30 часа на 06.02.2018 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 06.02.2018 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296