Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20,00 кв.м. /, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, адрес: гр. Пазарджик, ул.„Екзарх Йосиф” 6

2678

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 90/23.05.2018 г., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/ с идентификатор 55155.503.407.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, съставляващ УПИ І – 407 за Младежки дом, кв. 345 по плана на гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – пешеходна алея, запад – помещение на Младежки дом, север – площадка пред Младежки дом, юг – градинка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 180/04.03.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2938/19.05.2005 г., том ІV, Акт № 65 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – офис за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа дейност и международен автобусен превоз на пътници, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 10.07.2018 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 06.07.2018 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ до 16,30 часа на 09.07.2018 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 09.07.2018 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296