Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: едно помещение с площ 138.00 кв. м. и санитарен възел, с административен адрес ул. „Генерал Гурко” №5

2419

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 173/29.11.2018 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: едно  помещение с площ 138.00 кв. м. и санитарен възел, находящи се в едноетажна сграда с идентификатор 55155.503.423.2,  разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София. За имота е отреден УПИ VI – 424, 423, за Спортна зала и ТП в кв. 275, с административен адрес ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи на частта: на север – офиси предоставени на ОС на „Български футболен съюз” гр. Пазарджик; изток – Зала „Васил Левски”; юг – фоайе и запад – площад „Васил Левски”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

           Предназначение на имота  – заведение за обществено хранене.

          Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 745.00 лв. (седемстотин четиридесет и пет  лева) без ДДС, за срок – 10 години.

 Конкурсът да се проведе на 10.01.2019 г. в 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

          До участие в конкурса се допускат: търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик.

         Депозитната вноска в размер на 745.00 лв. (седемстотин четиридесет и пет  лева) се внася по сметка IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF , до 16.30 часа на 09.01.2019 год.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 08.01.2019 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 09.01.2019 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.