Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ функционално свързани помещения с обща площ 327,27 кв.м., адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” № 10, вх. Б, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: з

4587

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ функционално свързани помещения с обща площ 327,27 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/, находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.743.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” № 10, вх. Б, ет. 1, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: едно, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.743, при граници на отдавания под наем имот: север – други помещения на самостоятелния обект и ул. „Виделина”, изток – вътрешен двор на сградата, юг – поземлен имот с идентификатор 55155.503.928, запад – ул. „Димитър Д. Петков”,  актуван с Акт за частна държавна собственост № 4641/10.10.2004 г., вписан в дв. вх. рег. № 4896/27.10.2004 г., том VІ, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, /Договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна държавна собственост № Д-58/24.04.2017 г. с наш рег. № 523/24.04.2017 г./, с предназначение – заведение за обществено и социално хранене, с начална месечна наемна цена без ДДС – 1 000,00 лв. /хиляда лева/ и срок за отдаване под наем – до 24.04.2027 г.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 29.05.2017 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 1200,00 лв. /хиляда и двеста лева/ до 16,30 часа на 30.05.2017 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 30.05.2017 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296