Конкурси

назад

Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 36 (тридесет и шест) броя гаражи.

2760

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение № 48/23.02.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 3, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 36 (тридесет и шест) броя гаражи, подробно описани в Приложение № 1, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно две шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов”, с площ от 1 001 (хиляда и един) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за автогараж”, който имот по ПУП-ПРЗ на квартали 2 и 134”а”, одобрен с Решение № 24/25.02.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, съставлява УПИ XXI (двадесет и първи) –гаражи в кв. 2 (две) по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2163/12.08.2010 год., вписан в дв. вх. рег. № 4480/07.09.2010 год., том XVI, № 38 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, при съседи на поземления имот: от североизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, от югоизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, от югозапад - поземлени имоти с идентификатори 55155.506.9505, 55155.506.1268, 55155.506.1267, от северозапад - поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 27.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж за всеки гараж по Приложение № 1– 1 100 лева (хиляда и сто лева).

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес;

-Всяко физическо лице има право да участва за учредяване право на строеж само за един гараж по Приложение № 1. Лице, подало документи за участие за повече от един гараж не се допуска до участие в конкурса за нито един от гаражите;

-Когато повече от едно лице са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. от 08.03.2012 г. до 26.03.2012 г.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2, до 17.30 часа на 14.03.2012 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF до 16.30 часа на 26.03.2012 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 26.03.2012 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 606 и стая 605, тел.(034) 402-242, 402-357.            

 

 

 

 

Приложение № 1

1. Гараж № 1 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 2, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 100 лева (хиляда и сто лева);

2. Гараж № 2 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 3, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 1, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

3. Гараж № 3 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 4, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 2, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

4. Гараж № 4 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 5, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 3, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

5. Гараж № 5 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 6, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 4, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

6. Гараж № 6 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 7, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 5, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

7. Гараж № 7 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 8, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 6, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

8. Гараж № 8 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 9, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 7, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

9. Гараж № 9 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 8, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

10. Гараж № 10 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 11, гараж № 19, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

11. Гараж № 11 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 10, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 12, гараж № 20, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

12. Гараж № 12 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 11, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 13, гараж № 21, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

13. Гараж № 13 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 12, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 14, гараж № 22, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

14. Гараж № 14 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 13, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 15, гараж № 23, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

15. Гараж № 15 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 14, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 16, гараж № 24, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

16. Гараж № 16 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 15, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 17, гараж № 25, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

17. Гараж № 17 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 16, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 18, гараж № 26, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

18. Гараж № 18 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 17, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 27, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

19. Гараж № 19 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 10, гараж № 20, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

20. Гараж № 20 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 11, гараж № 21, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 19, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

21. Гараж № 21 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 12, гараж № 22, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 20, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

22. Гараж № 22 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 13, гараж № 23, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 21, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

23. Гараж № 23 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 14, гараж № 24, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 22, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

24. Гараж № 24 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 15, гараж № 25, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 23, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

25. Гараж № 25 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 16, гараж № 26, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 24, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

26. Гараж № 26 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 17, гараж № 27, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 25, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

27. Гараж № 27 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 18, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 26, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

28. Гараж № 28 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 29, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1267, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

29. Гараж № 29 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 30, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1267, гараж № 28, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

30. Гараж № 30 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 31, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 29, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

31. Гараж № 31 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 32, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 30, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

32. Гараж № 32 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 33, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268, гараж № 31, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

33. Гараж № 33 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 34, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268, гараж № 32, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

34. Гараж № 34 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 35, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 33, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

35. Гараж № 35 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 36, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 34, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

36. Гараж № 36 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 35, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева).

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение 48/23.02.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 3, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 36 (тридесет и шест) броя гаражи, подробно описани в Приложение № 1, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно  две шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов”, с площ от 1 001 (хиляда и един) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за автогараж”, който имот по ПУП-ПРЗ на квартали 2 и 134”а”, одобрен с Решение № 24/25.02.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, съставлява УПИ XXI (двадесет и първи) –гаражи в кв. 2 (две) по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2163/12.08.2010 год., вписан в дв. вх. рег. № 4480/07.09.2010 год., том XVI, № 38 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, при съседи на поземления имот: от североизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, от югоизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, от югозапад - поземлени имоти с идентификатори 55155.506.9505, 55155.506.1268, 55155.506.1267, от северозапад - поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 27.03.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж за всеки гараж по Приложение № 1– 1 100 лева (хиляда и сто лева).

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес;

-Всяко физическо лице има право да участва за учредяване право на строеж само за един гараж по Приложение № 1. Лице, подало документи за участие за повече от един гараж не се допуска до участие в конкурса за нито един от гаражите;

-Когато повече от едно лице са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси  в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. от 08.03.2012 г. до 26.03.2012 г.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2, до 17.30 часа на 14.03.2012 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF до 16.30 часа на 26.03.2012 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 26.03.2012 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 606 и стая 605, тел.(034) 402-242, 402-357.            

 

 

 

 

Приложение № 1

1. Гараж № 1 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 2, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 100 лева (хиляда и сто лева);

2. Гараж № 2 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 3, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 1, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

3. Гараж № 3 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 4, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 2, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

4. Гараж № 4 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 5, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 3, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

5. Гараж № 5 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 6, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 4, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

6. Гараж № 6 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 7, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 5, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

7. Гараж № 7 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 8, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 6, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

8. Гараж № 8 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 9, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 7, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

9. Гараж № 9 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 8, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

10. Гараж № 10 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 11, гараж № 19, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

11. Гараж № 11 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 10, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 12, гараж № 20, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

12. Гараж № 12 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 11, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 13, гараж № 21, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

13. Гараж № 13 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 12, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 14, гараж № 22, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

14. Гараж № 14 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 13, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 15, гараж № 23, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

15. Гараж № 15 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 14, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 16, гараж № 24, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

16. Гараж № 16 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 15, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 17, гараж № 25, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

17. Гараж № 17 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 16, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 18, гараж № 26, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

18. Гараж № 18 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 17, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 27, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

19. Гараж № 19 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 10, гараж № 20, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

20. Гараж № 20 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 11, гараж № 21, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 19, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

21. Гараж № 21 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 12, гараж № 22, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 20, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

22. Гараж № 22 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 13, гараж № 23, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 21, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

23. Гараж № 23 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 14, гараж № 24, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 22, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

24. Гараж № 24 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 15, гараж № 25, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 23, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

25. Гараж № 25 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 16, гараж № 26, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 24, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

26. Гараж № 26 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 17, гараж № 27, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 25, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

27. Гараж № 27 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: гараж № 18, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 26, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

28. Гараж № 28 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 29, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1267, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

29. Гараж № 29 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 30, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1267, гараж № 28, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

30. Гараж № 30 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 31, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 29, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

31. Гараж № 31 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 32, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 30, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

32. Гараж № 32 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 33, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268, гараж № 31, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

33. Гараж № 33 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 34, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268, гараж № 32, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

34. Гараж № 34 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 35, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 33, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

35. Гараж № 35 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.03 (три цяло и три стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, гараж № 36, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 34, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева);

36. Гараж36 с площ от 18.30 (осемнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.06 (три цяло и шест стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: алея в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж 35, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж - 1 100 лева (хиляда и сто лева).