Категоризация и разрешителни

назад

Подаване на документи - Гише № 3 ЦИУГ

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издав.

Работно време

1.Категоризация на туристически обекти Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявлениеза категоризиране по образец, към което прилага: 1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз; 2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци; 3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта; 4.копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация,стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; 5. формуляр по образец за определяне на категорията; 6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; 7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; 8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. ЗАБЕЛЕЖКА:Заявлението, справката по образец и формуляра се попълват в общината. Срок на валидност: 5 години/ с изключение на срока на удостоверението за обектите,разположени върху понтон,което е със срок , съответствуващ на срока на действие на разрешителното. До 14 дни-временно удостовере-ние До 2 месеца-заповед за категори-зация. І.Заведения за хранене и развлечения:: до 20 места-110 лв. от 21 до 50 места-250 лв. от 51 до150 места-500 лв. от 151 до300 места-940лв над 300 места-1400 лв. ІІ.Места за настаняване-клас “А”: до 30 стаи-500 лв. от 31 до150 стаи-1000 лв. от 151 до300 стаи-1870лв. от 301 до500 стаи-2750лв. над 501 стаи-5000лв. ІІІ.Места за настаняване- клас “Б” : до 20 стаи-250 лв. от 21 до 40 стаи-500 лв. от 41 до 60 стаи-940 лв. от 61 до100 стаи-2500 лв. над 100 стаи-5000 лв Ет.4 Стая 406 8.30 - 12.30 ч 13.30 - 17.30 ч
2.Разрешение за удължено работно време /след 22/23 часа/ 1.Заявление-образец 2.Становище от ОД на МВР /оригинал/. 3.Протокол от РЗИ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума за заведенията за хранене и развлечения /оригинал/. 4.Документ за собственост и договор за наем /копие/. 5.Сертификат за пожарна безопасност на обекта /копие/. 6.Изрично писмено съгласие на собствениците в жилищната сграда - непосредствени съседи на обекта. Срок на валидност: 1 година. 14 дни 60 лв Ет.4 Стая 406 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30
3.Справка-декларация за броя на реализирани нощувки от хотелиера 1.Справка-декларация по образец. 2.Извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период. 3.Документ за платен туристически данък. Eжемесечно. Туристически данък-/по чл. 57 и чл.58 от Наредрата за определяне размера на местните данъци и такси натериторията на община Пазарджик/ С тур. данък се облагат нощувките в местата за настаняване- клас А и клас Б. Размерът на тур. данък се определя,както следва: -Категория 1 * 0.60 лв. за нощувка -Категория 2 * 0.80 лв. за нощувка -Категория 3 * 1.00 лв. за нощувка - Категория 4 * 1.20 лв. за нощувка -Категория 5 * 1.40 лв. за нощувка ЦИУГ гише No3 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30