Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Юрисконсулт” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел „Местни данъци и такси” в дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

464

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Юрисконсулт”1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел „Местни данъци и такси” в дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

Конкурсна комисия в състав, назначена със Заповед № 286 / 13.02.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю – събеседване/ за заемане на длъжността „Юрисконсулт”1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел „Местни данъци и такси” в дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

На база на сборуваните точки от резултатите на всеки кандидат, които са получени при провеждането на конкурса от тест и интервю - събеседване, умножени с определените коефициенти, Конкурсната комисия извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

Б.Я.Д  – рег.индекс и дата №44-663/ 08.02.2024 г.

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Минко Минков                                                                                                           /П/

Началник на отдел МДТ                                                                                        (подпис)

към  Община Пазарджик