Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Началник на отдел” – 1 /една/ щатна бройка на отдел „Бюджет и отчетност” в дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

504

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Началник на отдел”1 /една/ щатна бройка на отдел „Бюджет и отчетност” в дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

Конкурсна комисия в състав, назначена със Заповед № 7 / 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю - събеседване/ за заемане на длъжността „Началник на отдел”1 /една/ щатна бройка – отдел „Бюджет и отчетност” в дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

 

На база на сборуваните точки от резултатите на всеки кандидат, които са получени при провеждането на конкурса от тест и интервю - събеседване, умножени с определените коефициенти, Конкурсната комисия извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

 

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

П.Д.Р.  – рег.индекс и дата №44-3728/19.12.2023 г.

472

2

 

 

3

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Георги Гайдаров                                                                                                         /П/

Директор на дирекция                                                                                            (подпис)

Дирекция БОС                                                                         

към Община Пазарджик                                                                                                  

 

16.01.2024 г.

гр.Пазарджик