Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен архитект” – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик

224

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен архитект”1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик

 

Конкурсна комисия в състав, назначена със Заповед № 760 / 16.04.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю – събеседване/ за заемане на длъжността „Главен архитект”1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик

 

На база на сборуваните точки от резултатите на всеки кандидат, които са получени при провеждането на конкурса от тест и интервю - събеседване, умножени с определените коефициенти, Конкурсната комисия извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

Д.П.Б  – рег.индекс и дата №44-1485/ 09.04.2024 г.

788

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                                     /П/

Зам.-Кмет по ФБИСИОС                                                                                (подпис)       

на Община Пазарджик