Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на дирекция” – 1 /една/ щатна бройка на дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

465

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на дирекция”1 /една/ щатна бройка на дирекция  “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

Конкурсна комисия в състав, назначена със Заповед № 9/ 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю – събеседване/ за заемане на длъжността „Директор на дирекция”1 /една/ щатна бройка - дирекция  “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

 

На база на сборуваните точки от резултатите на всеки кандидат, които са получени при провеждането на конкурса от тест и интервю - събеседване, умножени с определените коефициенти, Конкурсната комисия извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

Д.П.Б  – рег.индекс и дата №44-3771/28.12.2023 г.

820

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                               /П/

Зам.-кмет на Община Пазарджик                                                           (подпис)