Кариери

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1341

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР  В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

Комисия, назначена със Заповед № 1210 / 12.06.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Старши инспектор – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Обслужване”, отдел „Местни данъци и такси”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик, изготви Протокол за допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

 

Име и фамилия

1.

Даниела Серкеджиева

2.

Десислава Христоскова

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Списъците на кандидатите и всички съобщения във връзка с конкурса сепубликуват на електронната страница на Община Пазарджик.

 

Система за оценказа определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

Съгласно чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

          1. Коефициент „3”,с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

          2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 34, ал. 5 и чл. 42, ал. 1от НПКПМДСл, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

 

1. Първи етап – тест

Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. За целите на конкурсната процедура се:

1. Разработват три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Община Пазарджик и се  запечатват в плик.

2. Всеки вариант на тест съдържа 26 въпроса, които са свързани с устройството и функционирането на администрацията и преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 1 точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 26 точки.

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  20 или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето  за решаване на теста е 60 минути.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от двама от членовете на комисията..

 8. Резултатите от теста ще се съобщават лично на всеки кандидат на 30.06.2023 г. /петък/ в 13.45 часа в сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2.

 

2. Втори етап - интервю

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 20 минути.

3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Комисията разгледа и утвърди списък на препоръчителната литература за подготовка за конкурсната процедура, която да бъде обявена заедно със списъка на допуснати и недопуснати кандидати.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Боряна Лилова                 

Началник сектор  „Обслужване”,     

отдел МДТ, дирекция БОС

към Община Пазарджик