Кариери

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

798

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ – ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 7 / 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Началник на отдел – 1 /една/ щатна бройка на отдел „Бюджет и отчетност” в дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Петя Райкова с рег. индекс и дата №44-3728/19.12.2023 г.;
  2. Вера Гайдарска с рег. индекс и дата №44-3746/21.12.2023 г.;

 

Посочените кандидати следва да се явят на 16.01.2024 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 - Стъклена зала, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 16.01.2024 г. от 14.00 в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Георги Гайдаров                                                                                   /П/

Директор на дирекция                                                                           (подпис)

Дирекция БОС                                                            

към Община Пазарджик