Кариери

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/

442

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА -  СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/

 

Комисия назначена със Заповед № 903 / 07.05.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/  – 01 /една/ щатна бройка в отдел „Образование и култура”, дирекция „Образование и култура“ към община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, място и час на провеждане на конкурса.

 

Допуснати кандидати:

1. Петя Царкова с рег. индекс и дата № 44-1748 / 26.04.2024 г;

2. Стефка Попова с рег. индекс и дата № 44-1778 / 30.04.2024 г;

3. Вася Ночева-Пенчева с рег. индекс и дата № 44-1791 / 30.04.2024 г;

4. Димитрийка Дъбова с рег. индекс и дата №44-1793/ 30.04.2024 г;

5. София Митева с рег. индекс и дата №44-1818/ 02.05.2024 г;

6. Цветана Семерджиева с рег. индекс и дата №44-1827/ 02.05.2024 г;

 

Недопуснати кандидати:

  1. Няма.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 17.05.2024 год. в сградата на Община Пазарджик - зала „Архитектурен съвет“, етаж 2 от 10:00 часа, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидати ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю - събеседване на 17.05.2024 г. в сградата на Община Пазарджик - зала „Архитектурен съвет“, етаж 2 от 14.00 часа.

 

Информационни източници, които могат да се ползват от кандидатите при подготовка им:

  • Закон за държавния служител;
  • Закон за администрацията;
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  • Закон за предучилищно и училищно образование;
  • Закон за достъп до обществена информация;
  • Закон за закрила на детето;
  • Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Наредба № 2 от 07.07.1997 г. за материалното стимулиране на обществените възпитатели;
  • Наредба № 2 от 07.07.1997 г. за възнагражденията, които се изплащат за изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообщиствени прояви на малолетни и непълнолетни.

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Весела Тодорова                                                                                               /П/

Директор на дирекция ОК                                                                                         (подпис)     

към Община Пазарджик