Кариери

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

199

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА -  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 760 / 16.04.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Главен архитект – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, място и час на провеждане на конкурса.

Допуснати кандидати:

1. Димитър Боюклиев с рег. индекс и дата №44-1485/ 09.04.2024 г;

Недопуснати кандидати:

 1. Няма.

Посочените кандидати следва да се явят на 30.04.2024 год. в сградата на Община Пазарджик, Пленарна зала, етаж 2 от 10:00 часа, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидати ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю - събеседване на 30.04.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, Пленарна зала, етаж 2 от 11:30 часа.

Конкурсът ще протече в два етапа:

 • Първи етап – провеждане на тест;
 • Втори етап – провеждане на интервю-събеседване с допуснатите кандидати.

Първи етап: Тест;

 • Времетраене за решаване на теста – 35 минути;
 • Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки с по три отговора с един възможен верен отговор;
 • Кандидата огражда с кръгче считаният от него верен отговор;
 • Не се допуска зачертаване, поправяне и посочване на повече от един верен отговор - при такъв случай отговора на въпроса ще се счита за грешен;
 • Максималния брой точки от теста е 25, който се умножава по коефициент 4;
 • До следващ етап – Интервю се допускат Кандидатите събрали повече от 80% верни отговори или минимум 20 верни отговора;
 • Резултатите от теста на участниците и допуснатите кандидати до интервю ще бъдат оповестени в 11:00 ч. на 30.04.2024 г. на Информационното табло на входа/партер пропуск/ на сградата на Община Пазарджик.

Втори етап: Интервю – събеседване;

 • Преди провеждане на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно Приложение № 1 и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.
 • По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпросите си, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
 • Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 – за експертните длъжности, формуляр съгласно приложение № 6 – за ръководните длъжности, или формуляр съгласно приложение № 7 – за длъжностите, които са определени в категорията "висши държавни служители".

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                                     /П/

Зам.-кмет по ФБИСИОС                                                                                (подпис)       

на Община Пазарджик