Кариери

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

354

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА -  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 592 / 29.03.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Финансов контрольор – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

           

Допуснати кандидати:

  1. Десислав Дянков с рег. индекс и дата №44-1233/25.03.2024 г.;
  2. Иванка Василева с рег. индекс и дата №44-1247/26.03.2024 г.

 

 

Недопуснати кандидати:

  1. Няма

 

Посочените кандидати следва да се явят на 12.04.2024 год. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала от 10:00 часа, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю - събеседване на 12.04.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала от 14:00 часа.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Петър Куленски                                                                                                     /П/

Кмет на Община Пазарджик                                                                          (подпис)