Кариери

назад

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

331

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА -  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 751 / 15.04.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция „Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, място и час на провеждане на конкурса.

        

Допуснати кандидати:

1. Георги Панчов с рег. индекс и дата №44-1503/ 10.04.2024 г;

2. Евтим Янев с рег. индекс и дата №44-1513/ 10.04.2024 г.;

 

Недопуснати кандидати:

  1. Няма

 

Посочените кандидати следва да се явят на 29.04.2024 год. в сградата на Община Пазарджик, зала „Архитектурен съвет“, етаж 2 от 10:00 часа, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидати ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю - събеседване на 29.04.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, зала „Архитектурен съвет“, етаж 2 от 15:00 часа.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                                   /П/

Зам.-кмет по ФБИСИОС                                                                              (подпис)     

на Община Пазарджик